Μη Μένεις Εκτός mi meneis ektos Μη Μένεις Εκτός Mi Meneis Ektos

όροι χρήσης enfo.gr

Παρακάτω ακολουθούν οι όροι της συμφωνίας ανάμεσα σε σένα και το enfo.gr. Με την εκ μέρους σου πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, δηλώνεις ότι έχεις διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες όρους καθώς και ότι δεσμέυεσαι από αυτούς.

Το enfo.gr έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσένα, τους Όρους Χρήσης καθώς και οτιδήποτε άλλο περιέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο. Το enfo.gr μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές του περιεχομένου, των υπηρεσιών, της μορφής και του χαρακτήρα του δικτυακού αυτού τόπου, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

Γενικά
Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει σημειώσεις περί ιδιοκτησίας και πληροφορίες σχετικά με πνευματικά δικαιώματα (copyright), οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιωνδήποτε περιεχομένων του για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση του enfo.gr και του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού. Ως εξαίρεση, το enfo.gr χορηγεί τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια να αποκτάς πρόσβαση και να παρουσιάζεις τις ιστοσελίδες αυτού του δικτυακού τόπου, αποκλειστικά στον υπολογιστή σου και για δική σου προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η άδεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιείς το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ότι θα τηρείς τα προβλεπόμενα στις σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων και ότι θα αποδέχεσαι οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις που συνοδεύουν το περιεχόμενο ή κατά άλλο τρόπο καθορίζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, το υλικό που διατίθεται διέπεται από τους εν λόγω όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις.

Η μη συμμόρφωσή σου με τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις σε αυτό το δικτυακό τόπο θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που σου χορηγείται στην προηγούμενη παράγραφο, το enfo.gr δεν σου παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης.

Μέλη
Το enfo.gr έχει δικαίωμα να αρνηθεί στον οποιονδήποτε να γίνει μέλος καθώς και να διαγράψει οποιοδήποτε μέλος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η οποιαδήποτε απόφαση του enfo.gr είναι τελική και αδιαπραγμάτευτη. Το enfo.gr δεν επιθυμεί να λαμβάνει από εσάς πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό καταχωρείται στο enfo.gr θεωρείται μη εμπιστευτικό. To enfo.gr, παρά την προσπάθειά του να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων σύνδεσης των μελών του, δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των στοιχείων αυτών. Το enfo.gr διατηρεί το δικαίωμα και έχει την υποχρέωση να ενημερώσει και να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και αρχές οποτεδήποτε κρίνει πως αυτό είναι αναγκαίο ή οποτεδήποτε λάβει σχετική εντολή. Η οποιαδήποτε απόφαση του enfo.gr είναι τελική και αδιαπραγμάτευτη. To enfo.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει το πρόγραμμα ανταπόδοσης των μελών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Υλικό
Καταχωρώντας στο enfo.gr οποιασδήποτε μορφής υλικό, παραχωρείς στο enfo.gr μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης, αποστολής, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης ή τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων ή ελεύθερης χρήσης του υλικού κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το enfo.gr δεν θα προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές του υλικού που καταχωρήσες συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά του νοήματος, του ύφους ή της δομής του υλικού παρά μόνο μετά τη γραπτή ή προφορική σου άδεια. Το enfo.gr έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση υλικού ή πληροφοριών που έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες που διέπουν το περιεχόμενο του ή δεν ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις του όπως αυτές παρατίθενται στις οδηγίες συγγραφής και καταχώρησης υλικού. Το enfo.gr έχει το δικαίωμα να αποσύρει δημοσιευμένο υλικό ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η οποιαδήποτε απόφαση του enfo.gr είναι τελική και αδιαπραγμάτευτη. Το enfo.gr είναι ελεύθερο και έχει την άδειά σου να χρησιμοποιεί το υλικό, τις προτάσεις, ιδέες, έννοιες, τεχνικές και τεχνογνωσία που του αποστέλλεις για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο ακόμη και μετά από πιθανή αποχώρησή σου από την κοινότητα του enfo.gr.

Σχέσεις
Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε δικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές πλην αυτών του enfo.gr. Το enfo.gr δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, εγγύηση ή άλλη δέσμευση αναφορικά με οποιουσδήποτε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν παραπομπές, δυνατότητες πρόσβασης ή διασύνδεσης από το δικτυακό αυτό τόπο. Η ύπαρξη διασύνδεσης προς ένα δικτυακό τόπο που δεν ανήκει στο enfo.gr δεν σημαίνει ότι το enfo.gr επιδοκιμάζει το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου ή την εταιρεία ή τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. Επιπροσθέτως, το enfo.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε συναλλαγές στις οποίες προβαίνεις με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που έχεις ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω τρίτων μερών ή έχεις χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση προς τα εν λόγω τρίτα μέρη μέσω του enfo.gr. Κατά συνέπεια, αποδέχεσαι και συμφωνείς ότι το enfo.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πόρων και ότι δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Όταν επισκέπτεσαι έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτός περιέχει το λογότυπο του enfo.gr, να έχεις υπόψη σου ότι μπορεί να είναι ανεξάρτητος από το enfo.gr και ότι το enfo.gr μπορεί να μην ελέγχει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου. Εναπόκειται σε εσένα να λάβεις τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σου με τον τρόπο που θεωρείς εσύ τον πλέον κατάλληλο.

Οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο πρέπει (α) να μη χρησιμοποιούν τεχνικές που αλλοιώνουν κατά οιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση και εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, (β) να μην αποτελούν ψευδή δήλωση της σχέσης του δικτυακού τόπου με το enfo.gr, (γ) να μην υπονοούν ότι το enfo.gr αποδέχεται ή εγκρίνει το δικτυακό τόπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρει, και (δ) να μην παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις για το enfo.gr ή κατά άλλο τρόπο βλάπτουν την υπεραξία/φήμη του enfo.gr ή των σημάτων που χρησιμοποιεί. Το enfo.gr έχει δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, την άδεια που έχει παράσχει για τη διασύνδεση με αυτό το δικτυακό τόπο. Σε τέτοια περίπτωση συμφωνείς να αφαιρέσεις άμεσα οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το δικτυακό τόπο και να πάψεις να χρησιμοποιείς οποιαδήποτε σήματα του enfo.gr.

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμός ευθύνης
Δεν παρέχεται καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι οι πληροφορίες σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις. Αυτός ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες, τυπογραφικά και άλλα λάθη. To enfo.gr αποποιείται ρητώς την ευθύνη να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου ώστε οι πληροφορίες του να είναι πάντοτε ενημερωμένες, ακριβείς και πλήρεις. Κατά συνέπεια, εσύ θα πρέπει να επιβεβαιώνεις την ακρίβεια και την πληρότητα των παρεχομένων πληροφοριών πριν λάβεις οποιαδήποτε απόφαση. To enfo.gr, παρά την προσπάθειά του να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων σύνδεσης των μελών του, δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των στοιχείων αυτών.

Το enfo.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε σφάλμα ή πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία του αναφερθεί θα επιλυθεί, ακόμα και στην περίπτωση που το enfo.gr επιλέξει να προβεί σε ενέργειες με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σου ευθύνη. Το υλικό, οι πληροφορίες, τα προγράμματα και οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους. Το enfo.gr αποποιείται ρητώς όλες τις εγγυήσεις ή δηλώσεις, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας. Χωρίς κανένα περιορισμό, το enfo.gr δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ότι η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Κατανοείς και συμφωνείς ότι η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου γίνεται κατά τη δική σου διακριτική ευχέρεια και με δική σου αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες μπορεί να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή της πρόκλησης ζημίας στο υπολογιστικό σου σύστημα.

Σε καμία περίπτωση το enfo.gr δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους (και ηθικής βλάβης) που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ή από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Έγκλημα και τιμωρία...

Στέφανος Μαντζαρίδης


οτιδήποτε κι αν διαβάσεις στο enfo.gr προέρχεται από ανθρώπους όπως εσύΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΣΕΝΑ.
ΜΗ ΜΕΝΕΙΣ ΕΚΤΟΣ. ΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΧΡΩΜΑ.
ή γράψου στο newsletter 
mobile.enfo.gr + εσύ = bff
εγγραφή / σύνδεση     κοινότητα     λειτουργία     ταυτότητα     ανταπόδοση     προβολή     υποστήριξη     επικοινωνία
Ασφάλεια δεδομένων & πνευματική ιδιοκτησία  |  © 2017 enfo.gr. Με τη χρήση του παρόντος δηλώνεις ότι συμφωνείς με τους όρους χρήσης.